Политика по качеството, околна среда и информационната сигурност

Ръководството на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Изграждане на структурно окабеляване, пренос на данни и доставка на интернет В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА на КЛИЕНТИТЕ И ДРУГИТЕ заинтересовани страни

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията  си в следните направления:

 • Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени услуги по изграждане на структурно окабеляване, пренос на данни и доставка на интернет;
 • Разширяване на пазарния дял в областта на предоставяните услуги по изграждане на структурно окабеляване, пренос на данни и доставка на интернет;
 • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на Интегрираната система да управление на качеството, околната среда и информационната сигурност (ИСУ);
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • Прилагане на ефикасни мерки по управление на значимите аспекти на околната среда за предотвратяване на замърсяванията;
 • Пълнота на информацията, чрез правилно управление и съхранение на информационните активи;
 • Сигурни комуникации, чрез регламентиране и поддържане на правила и средства за достъп до информационните активи;
 • Защита на информацията, чрез упълномощаване и ограничаване на достъпа до информационни активи, съдържащи поверителна информация.
 • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
 • Стриктно изпълнение на нормативните изисквания и осигуряване на съответствие на ИСУ с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEС 27001:2013.
 • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Интегрираната система да управление на качеството, околната среда и информационната сигурност.

За реализиране на тези цели в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД е разработена, внедрена и поддържана Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  и ISO/IEС 27001:2013.

Като Управител на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

Дата: 01.04.2021 г.                                                                 Управител:

                                                                                               Ивайло Бачийски

Close Menu