New peer: NetAssist Ukraine is now member of BalkanIX – AS29632
BalkanIX обявява процедура за участие в търг за закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01. Желаещите да участват трябва да кандидатстват чрез системата на ИСУН. Прилагаме необходимите бланки за кандидатстване: Publichna_pokana_PMS 160Изтегляне Iziskvania_oferti_PMS 160Изтегляне Declaracia_ZUSESIF_PMS 160Изтегляне Metodika_za_ocenka_PMS 160Изтегляне Obr.1_Spravka_specif.oborotИзтегляне Oferta_PMS 160Изтегляне Proekt_dogovorИзтегляне
BalkanIX обявява процедура за участие в търг за избор на доставчик за разработване и внедряване на система за сигурност на информацията в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД“ по Договор № BG16RFOP002-2.040-1343-C01 за изпълнението на проект „Повишаване на производствения капацитет на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие Желаещите да участват трябва да кандидатстват чрез системата
BalkanIX обявява процедура за участие в търг за закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01. Желаещите да участват трябва да кандидатстват чрез системата на ИСУН. Прилагаме необходимите бланки за кандидатстване: Declaracia_ZUSESIF_PMS 160Изтегляне Iziskvania_oferti_PMS 160Изтегляне Metodika_za_ocenka_PMS 160Изтегляне Obr.1_Spravka_specif.oborotИзтегляне Oferta_PMS 160Изтегляне Proekt_dogovorИзтегляне Publichna_pokana_PMS 160Изтегляне
„БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01 и изпълнява проект “Повишаване на производствения капацитет на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общата цел на проектното предложение е да се подобри капацитетът на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД за

Close Menu