„БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01

Feb 19, 2020 | News

„БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01 и изпълнява проект “Повишаване на производствения капацитет на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на проектното предложение е да се подобри капацитетът на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД за предоставяне на услуги чрез инвестиции в оборудване и система за сигурност на информацията, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и създаване на условия за развитието на експортния потенциал на дружеството.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 346 505.00 лв., от които 206 170.47 лв. европейско и 36 383.03 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 17.02.2021 г.