BalkanIX обявява процедура за участие в търг за избор на доставчик за разработване и внедряване на система за сигурност на информацията във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01

Sep 9, 2020 | News

BalkanIX обявява процедура за участие в търг за избор на доставчик за разработване и внедряване на система за сигурност на информацията в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД“ по Договор № BG16RFOP002-2.040-1343-C01 за изпълнението на проект „Повишаване на производствения капацитет на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие

Желаещите да участват трябва да кандидатстват чрез системата на ИСУН.

Прилагаме необходимите бланки за кандидатстване: